Tag: ชาวนา

KNOWLEGE แหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ช่างชาวนา : แหล่งเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

เครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นเครื่องมือทุ่นแรงสำคัญของเกษตรกร แต่เครื่องจักรและเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่ผลิตจากบริษัทใหญ่ ไม่มีรูปแบบให้เกษตรกรเลือกใช้สอยมากนัก อีกทั้งยังมีราคาสูง ไม่ตอบโจทย์การทำเกษตรบนบริบทของพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ‘เครือข่ายช่างชาวนา’ จังหวัดยโสธรต้องการศึกษา หารูปแบบเพื่อพัฒนาเครื่องไม่เครื่องมือการเกษตร  เพื่อทุนแรง ลดระยะ และประหยัดเงินในการทำงาน

Read More
artical

การจัดการเมล็ดพันธุ์ : ชะตากรรมในมือชาวนา (เกษตรกร)

ภาพวันวานของระบบการผลิตข้าวได้ปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกับการเข้ามาของระบบอุตสาหกรรมที่ข้าวมิได้เป็นแค่อาหารที่ทำการบริโภคเพื่อเลี้ยงชีวิตของเจ้าของผู้เฮ็ดนา แต่ข้าวได้กลายมาเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดรายได้แก่เจ้าของนา ผืนนาก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าเสมือนโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบในการดำรงชีพ หล่อเลี้ยงชีวิตผู้เป็นชาวนามาตั้งแต่อดีตด้วยฮีตของภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

Read More