การศึกษา

KNOWLEGE การศึกษา

การสังคายนาองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง)

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มหมอพื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง) ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทำการสังคายนาองค์ความรู้หมอเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 แต่เพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้หมอเมืองให้เป็นตำรากลางอ้างอิงของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายหมอเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จึงได้พัฒนามาเป็นชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมืองตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปความก้าวหน้าได้ดังนี้

Read More
การศึกษา

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับ “การปฎิรูปการศึกษา”

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดประเด็นการศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เกิดข้อค้นพบหลายด้าน อาทิ เรื่องพัฒนาการของเด็ก การปรับรูปแบบการเรียนการสอนของครู  หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ ที่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง ทั้งตัวครูผู้สอนและเด็กผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

Read More