CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ท่องเที่ยววิถีชาวนา

งานวิจัยการท่องเที่ยววิถีชาวนาต้องทำให้เกิด Destination เกิดเป็น loop เป็น Corridors  เป็น Theme  คืออาจจะต้องไปชี้เป้าให้เขา ดึงศักยภาพและคุณค่าออกมา และการสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยว จากที่เป็นเมืองหลัก และเชื่อมต่อกับเมืองรอง สร้างให้เกิดเส้นทางที่เป็น loop หรือ Corridors  ต้องสร้าง Theme ขึ้นมา เช่น ภูผาสู่มหานที เป็นต้น ไม่ใช่เอา Area based เป็นตัวตั้ง

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

“บ้านผาหมอน” แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่อุทยาน

จากชุมชนที่ “ถูกเที่ยว” ลุกขึ้นมาจัดการเรื่องการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ผ่านการทำงานวิจัยภายใต้ชุดประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตั้งแต่ปี  2544 และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของชุมชน กระทั่งปัจจุบันกลายต้นแบบ “การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ให้กับชุมชนอื่น ๆ อีกหลายพื้นที่

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัย-2547

ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชน

จากข้อจำกัดด้านการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน สกว.เตรียมวิจัยเก็บข้อมูล ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  หวังใช้เป็นศูนย์กลางการตลาด การจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งระบบ และเป็นสะพานเชื่อมสู่องค์กรรัฐ

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

เหลียวหลังแลหน้า…การท่องเที่ยวโดยชุมชน : ชุมชนได้ประโยชน์จริงหรือ?

     กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  เป็นงานที่ต้องการพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน  ที่ผ่านมาองค์กรพัฒนาเอกชน  เช่น  โครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) หรืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำบทบาทนี้  จึงเป็นคำตอบหนึ่งว่า การส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ไม่ใช่แค่การทำให้เกิดกลุ่มหรือกิจกรรมท่องเที่ยว  แต่ต้องมองให้ออกตั้งแต่เริ่มต้นว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร  ทำอย่างไรจึงจะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนได้  และจะเชื่อมโยงการตลาดที่เหมาะสมได้อย่างไร  ทำอย่างไรที่จะสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  และทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับแขกผู้มาเยือน  ชุมชนก็มีความสุข  ผู้มาเยือนก็สนุกสนานเพลิดเพลิน  เรียนรู้  และได้รับประสบการณ์ตรง

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน

จาก “ความรู้” สู่หมู่บ้านท่องเที่ยว

ชาวบ้านแม่กำปองมีความตั้งใจที่จะใช้กระบวนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ด้วยการออกกฎระเบียบและแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่   เอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ  และร่วมมือกันของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   และรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ  อันเป็นต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่เดิมให้มีความมั่นคง  และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Read More