artical

รวบรวม ข่าว และบทความในรอบ 2 ทศวรรษของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

artical

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น…เครื่องมือสู่การตัดสินใจ

การตัดสินใจของคนในชุมชนท้องถิ่นหลายเรื่องมักจะวางบนฐานความเคยชินหรือความรู้เบื้องต้นที่เคยรับรู้มา  และในหลายครั้งวางบนฐานเฉพาะหน้าของการชี้นำจากผู้มีอำนาจ  ทั้งผู้มีอำนาจทางวิชาการ  ผู้มีอำนาจทางการเมืองการปกครอง   ผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจ  หรือผู้มีอำนาจทางสังคม 

Read More
artical

การเตรียมคนฐานรากเพื่อเข้าสู่เมืองไทย 4.0

การสร้างคนในมุมมองการวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือการสร้างนักวิจัยที่เป็นพุทธะ เป็นผู้ตื่น เป็นผู้รู้ เป็นผู้เบิกบาน นั่นคือนักวิจัยที่มีประมาณ 20-30 คน ต่อประเด็นนั้น ต้องลงมือทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชนเอง ทำความเข้าใจในเหตุแห่งปัญหานั้น ๆ และลงมือปฏิบัติการร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้องการ ดังนั้นนักวิจัยจึงเป็นผู้มีสติ ตื่น รู้ ในเรื่องราวที่ตนเองวิจัย และเนื่องจากงานวิจัยชาวบ้านเป็นการค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาของชาวบ้านเอง เมื่อเกิดการแก้ปัญหาได้ ก็จะเกิดการเบิกบานโดยทั่วหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ได้รับผลจากการวิจัยในวงกว้าง

Read More
artical

ระบบวิจัยใหม่

ระบบวิจัยใหม่ของไทยเก้าอี้สี่ขา ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง , ผู้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตั้งแต่เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า “งานวิจัย” ก็เริ่มคำพูดว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ซึ่งแปลว่านักวิจัยมักทำวิจัยอยู่ในโลกของตัวเอง ทำเองรู้ เองไม่เกิดประโยชน์กับคนทั่วไป จึงไม่ควรสนับสนุน ปัญหาอย่างนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยหรือไม่? ถ้ามองไปที่ประเทศอื่นๆ ว่าเขาทำอย่างไร ก็พบว่างานวิจัยของเขาก็ขึ้นหิ้งเหมือนกัน แต่ขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เพราะเขามีงานวิจัยอยู่ใน 3 ภาคพร้อมๆ กัน ที่จะนำงานวิจัย “ลง” มาจากหิ้ง คือ งานวิจัยในภาครัฐ ตามกระทรวงต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างเทคโนโลยีสำหรับการทหารก่อน  แล้วเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูก “เหวี่ยงออก (Spin – off)” มาใช้ สำหรับพลเรือนต่อไป เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตและการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ก็เริ่มจากงานวิจัยทหาร งานวิจัยในภาคเอกชน ซึ่งบริษัททำวิจัยเองหรือจ้างสถาบันวิจัยทำ

Read More
artical

ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ด้วย “อาชีพ” ที่ใช้ “ชุมชนเป็นฐาน”

การเข้าไม่ถึงปัจจัยต่าง ๆ เราเรียกมันว่า “ความเหลื่อมล้ำ” และความเหลื่อมล้ำที่ว่านี้ก็นำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ การแย่งชิงฐานทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งผลของความเหลื่อมล้ำที่ปรากฏชัดเจนที่สุดคือ “ความยากจน” และความยากจน ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะการศึกษา ปัจจุบันเรามีเด็กมากกว่า 8 ล้านคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเหตุผลมาจากความยากจนของพ่อแม่ และ ครอบครัว

Read More