artical

รวบรวม ข่าว และบทความในรอบ 2 ทศวรรษของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

artical โครงการวิจัย-2547

อนุรักษ์หอยขาวที่แหลมกลัด พลังร่วมของชาวบ้านและ อบต.

ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย–กัมพูชา มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมานอกทะเลฝั่งอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกส่วนด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปจดสุดชายแดน สมบัติจากทะเลที่ขึ้นชื่อ ณ บ้านแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้น“หอยขาว” สัตว์น้ำเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ หอยขาวทอดกรอบ หอยขาวอบสมุนไพรซึ่งปัจจุบัน ได้รับการยกย่องให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในตำบลแห่งนี้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

Read More
โครงการวิจัย-2547

ฟื้นภาษาชอง สะท้อนการดำรงอยู่ของคนชอง

“ภาษาชอง” ภาษาพื้นเมืองที่กำลังจะสูญหายไปจากเมืองจันทน์…แม้ชาวบ้านเชื้อชาติชองจะใช้ภาษาชองอันเป็นภาษาดั้งเดิมสื่อสารกันเองเป็นการภายในพื้นที่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจด้านภาษาดั้งเดิมของ “คนนอก” ในทัศนะของชาวบ้านทำให้พวกเขาตื่นตัว…และคำถามก็เกิดขึ้นเงียบ ๆ ในใจของอดีตกำนัน ชื่อ เฉิน ผันผาย

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัย-2547

ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชน

จากข้อจำกัดด้านการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน สกว.เตรียมวิจัยเก็บข้อมูล ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  หวังใช้เป็นศูนย์กลางการตลาด การจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งระบบ และเป็นสะพานเชื่อมสู่องค์กรรัฐ

Read More
artical โครงการวิจัย-2547

หนุนชาวบ้านทำบัญชี ขยายตลาด – พัฒนากลุ่มอาชีพ

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านการเงินในแต่ละกลุ่มอาชีพของ อ.จุฑามาศ  พันธุ์ณรงค์ อาจารย์โปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาคพบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านประสบโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐ คือ นอกจากสินค้าที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้น ปัญหาที่พบอีกประการคือ การขาดการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีที่เป็นระบบ จึงส่งผงให้ขยายตลาดไม่ได้เพราะ ขาดการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง

Read More
artical

“บ้านดง,จ.ลำปาง” ต้นแบบ “ลดเหล้างานศพ”

“บ้านดง” อ.สบปราบ จ.ลำปาง ทำวิจัยโครงการนี้ในปี 2548 ด้วยงบประมาณ 60,000 บาท และงบประมาณทั้งหมดถูกใช้ไปกับการสำรวจหนี้ และที่มาของ “หนี้” ซึ่งจากการสำรวจ ชาวบ้านพบว่า “การจัดงานศพ” เป็นเหตุแห่งหนี้ จึงหาทางลดรายจ่ายจากการจัดงานศพ ซึ่งเร่ิมต้นด้วยการ “ลดเหล้า” เป็นอย่างแรก พร้อม ๆ กับหาแนวทางลดค่าใชจ่ายอื่น ๆ ในงานศพอีกหลายประการ

Read More