โครงการวิจัย-2547

โครงการวิจัย-2547

ฟื้นภาษาชอง สะท้อนการดำรงอยู่ของคนชอง

“ภาษาชอง” ภาษาพื้นเมืองที่กำลังจะสูญหายไปจากเมืองจันทน์…แม้ชาวบ้านเชื้อชาติชองจะใช้ภาษาชองอันเป็นภาษาดั้งเดิมสื่อสารกันเองเป็นการภายในพื้นที่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจด้านภาษาดั้งเดิมของ “คนนอก” ในทัศนะของชาวบ้านทำให้พวกเขาตื่นตัว…และคำถามก็เกิดขึ้นเงียบ ๆ ในใจของอดีตกำนัน ชื่อ เฉิน ผันผาย

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัย-2547

ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชน

จากข้อจำกัดด้านการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน สกว.เตรียมวิจัยเก็บข้อมูล ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  หวังใช้เป็นศูนย์กลางการตลาด การจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งระบบ และเป็นสะพานเชื่อมสู่องค์กรรัฐ

Read More
artical โครงการวิจัย-2547

หนุนชาวบ้านทำบัญชี ขยายตลาด – พัฒนากลุ่มอาชีพ

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านการเงินในแต่ละกลุ่มอาชีพของ อ.จุฑามาศ  พันธุ์ณรงค์ อาจารย์โปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาคพบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านประสบโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐ คือ นอกจากสินค้าที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้น ปัญหาที่พบอีกประการคือ การขาดการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีที่เป็นระบบ จึงส่งผงให้ขยายตลาดไม่ได้เพราะ ขาดการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง

Read More
KNOWLEGE โครงการวิจัย-2547

บ้านสามขา : กระบวนการสู่ความเป็นไท

บ้านสามขา , ทำวิจัยโครงการรูปแบบการจัดการหนี้สินบ้านสามขา ราวปี 2544 หลังโครงการวิจัยสิ้นสุดลง “สามขา” กลายเป็นต้นแบบในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการจัดการหนี้สิน การจัดการป่า และ การจัดการน้ำ — อีกทั้งยังเป็น Social Lab ให้กับหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ได้เข้าไปศึกษาหารูปแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระยะ ๆ

Read More