Author: khunsuthum

artical โครงการวิจัย-2547

อนุรักษ์หอยขาวที่แหลมกลัด พลังร่วมของชาวบ้านและ อบต.

ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย–กัมพูชา มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมานอกทะเลฝั่งอ่าวไทยด้านทิศตะวันตกส่วนด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัดที่ทอดยาวไปจดสุดชายแดน สมบัติจากทะเลที่ขึ้นชื่อ ณ บ้านแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้น“หอยขาว” สัตว์น้ำเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ หอยขาวทอดกรอบ หอยขาวอบสมุนไพรซึ่งปัจจุบัน ได้รับการยกย่องให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในตำบลแห่งนี้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

Read More
โครงการวิจัย-2547

ฟื้นภาษาชอง สะท้อนการดำรงอยู่ของคนชอง

“ภาษาชอง” ภาษาพื้นเมืองที่กำลังจะสูญหายไปจากเมืองจันทน์…แม้ชาวบ้านเชื้อชาติชองจะใช้ภาษาชองอันเป็นภาษาดั้งเดิมสื่อสารกันเองเป็นการภายในพื้นที่ ตำบลตะเคียนทอง ตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี
แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจด้านภาษาดั้งเดิมของ “คนนอก” ในทัศนะของชาวบ้านทำให้พวกเขาตื่นตัว…และคำถามก็เกิดขึ้นเงียบ ๆ ในใจของอดีตกำนัน ชื่อ เฉิน ผันผาย

Read More
CBT.- การท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัย-2547

ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชน

จากข้อจำกัดด้านการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน สกว.เตรียมวิจัยเก็บข้อมูล ตั้งเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  หวังใช้เป็นศูนย์กลางการตลาด การจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์กรท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งระบบ และเป็นสะพานเชื่อมสู่องค์กรรัฐ

Read More
artical โครงการวิจัย-2547

หนุนชาวบ้านทำบัญชี ขยายตลาด – พัฒนากลุ่มอาชีพ

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านการเงินในแต่ละกลุ่มอาชีพของ อ.จุฑามาศ  พันธุ์ณรงค์ อาจารย์โปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัย บูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรโดยการนำวิธีการทางบัญชีเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาคพบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านประสบโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับการหนุนเสริมจากภาครัฐ คือ นอกจากสินค้าที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐานแล้วนั้น ปัญหาที่พบอีกประการคือ การขาดการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีที่เป็นระบบ จึงส่งผงให้ขยายตลาดไม่ได้เพราะ ขาดการคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง

Read More
KNOWLEGE แหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ช่างชาวนา : แหล่งเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

เครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นเครื่องมือทุ่นแรงสำคัญของเกษตรกร แต่เครื่องจักรและเทคโนโลยีสำเร็จรูปที่ผลิตจากบริษัทใหญ่ ไม่มีรูปแบบให้เกษตรกรเลือกใช้สอยมากนัก อีกทั้งยังมีราคาสูง ไม่ตอบโจทย์การทำเกษตรบนบริบทของพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ‘เครือข่ายช่างชาวนา’ จังหวัดยโสธรต้องการศึกษา หารูปแบบเพื่อพัฒนาเครื่องไม่เครื่องมือการเกษตร  เพื่อทุนแรง ลดระยะ และประหยัดเงินในการทำงาน

Read More