Author: admin

แหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

บ้านผาสุข : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำ

ที่บ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีลำห้วยน้อยใหญ่รายรอบหมู่บ้าน กว่า 20 ลำห้วย นอกจากนั้นยังมีลำน้ำว้าและลำน้ำมางไหลผ่าน  ทำให้บ้านผาสุข เป็นอีกชุมชนหนึ่งทีมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มากที่สุดแห่งหนึ่งในตำบลภูฟ้า การมีน้ำท่าบริบูรณ์  เป็นผลสืบเนื่องมาจากชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษาป่าไว้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจึงมีน้ำสำหรับไว้อุปโภคบริโภค ทั้งการทำเกษตรและดื่มกิน ในแง่ของการจัดการ มีการทำระบบประปาภูเขาเพื่อแจกจ่ายไปจ่ายไปยังบ้านเรือนแต่ละหลังในชุมชน   ปัญหาของบ้านผาสุข ถึงกระนั้นก็ตาม แม้จะมีการดูแลป่า และมีระบบการจัดการที่ดี บ้านผาสุกก็ยังประสบปัญหาเรื่องการใช้น้ำ ทั้งในหน้าแล้งและในหน้าฝน กล่าวคือขาดแคลนและไม่เพียงพอในหน้าแล้ง

Read More
แหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

“นางเลิ้ง” แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในย่านเมืองเก่า

ชุมชนนางเลิ้ง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร มีวัฒนธรรมเก่าแก่มาอย่างยาวนาน ไปจนถึงมีความเจริญอย่างมากในอดีต มีความโดดเด่นคือ เป็นชุมชนเก่าแก่ในเมืองกรุง ที่มีความครึกครื้นของการค้า ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  อีกทั้งมีการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงละครชาตรี ชุดโขนละคร ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลาดนางเลิ้ง เป็นชุมชนและตลาดที่ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  และนับเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทย มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ปัญหาของย่านนางเลิ้ง กว่าทศวรรษ ที่ชุมชนนางเลิ้ง ต้องเผชิญหน้ากับความเจริญซึ่งคืบคลานเข้ามาเป็นระรอก เนื่องจากมีแนวคิดจะนำพื้นที่บางส่วนของชุมชนไปพัฒนาเป็นย่านการค้า นั้นหมายความว่า

Read More
การศึกษา

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับ “การปฎิรูปการศึกษา”

ตลอดช่วงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษา ของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทำให้เกิดข้อค้นพบหลายด้านๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งเรื่องพัฒนาการของเด็ก การปรับรูปแบบการเรียนการสอนของครู ส่งผลให้เกิดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การเรียนรู้แก่คนและสังคม ที่มีสำนึกในตัวตน สำนึกในชุมชน เกิดจิตสาธารณะมากขึ้น สำหรับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานด้านการศึกษาในระบบที่ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 นั้นพบว่า มีการสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานการศึกษาโดยเรียงลำดับตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงระดับปริญญาโทดังนี้ งานวิจัยชุดประเด็นการศึกษา ระดับ โครงการวิจัย   ก่อนวัย เรียน    “ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง”  

Read More
ARTICAL

กำพวนโมเดล-โมเดลทำดี

เสียงผ่ากระบอกไม้ไผ่ดังลั่นภายในโรงยิมเนเซียมโรงเรียนบ้านกำพวน หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ดังผสมไปกับเสียงสายฝนที่สาดกระหน่ำ และเสียงของกลุ่มเยาวชนที่กำลังก้มหน้าก้มตานับเหรียญที่ได้จากการผ่ากระบอกไม้ไผ่ กว่า 60 กระบอกที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นกองทุนสำหรับเด็กกำพร้า “ปีนี้ กระบอกไม่ไผ่เพิ่มขึ้นเป็น 60 กระบอก เงินบริจาคก็น่าจะเยอะตามไปด้วย” จ๊ะมะ .. จริยา สาลี แกนนำกลุ่ม “สตรีสัมพันธ์” แห่งบ้านกำพวน ผู้ริเริ่ม “กองทุนวันละบาท”

Read More